Tillgänglighet*

Flash Player – hjälp

Innehållsförteckning

Lokala lagringsinställningar

Vad är lokala lagringsinställningar?

Program som har körs i Adobe Flash Player kan begära att få lagra information på din dator. Mängden information som kan lagras är emellertid begränsad till 100 kB, såvida du inte tilldelar mer utrymme. Du kan använda inställningarna för lokal lagring för att ange hur mycket diskutrymme, om något, som program från en viss webbplats kan använda för att lagra information på din dator. Observera att det är den person eller det företag som har skapat programmet som begär sådan åtkomst, inte Adobe (såvida inte Adobe har skapat programmet som begär att få spara informationen). I dialogrutan ovan representerar [webbplats] namnet på den person eller det företag som begär åtkomst till din dator. Personen eller företaget som begär åtkomst till din dator bör klargöra varför de behöver åtkomst till datorn och hur de avser att använda den information de sparar. Läs alltid sekretesspolicyn om någon begär åtkomst till din dator. Läs gärna Adobes sekretesspolicy. Kontakta personen eller företaget som äger webbplatsen som begär åtkomst och be om information om deras sekretesspolicy.

Observera: även om den här inställningspanelen är en del av Flash Player så används informationen av program som skapats av tredje part. Adobe frånsäger sig allt ansvar avseende andra företags sekretessprinciper, samt hur tredjepartsföretag lagrar och använder information på din dator.

Vilken typ av data kan ett program som körs i Flash Player spara på datorn?

Vilken typ av information som lagras beror på programmet. Informationen kan bestå av allt från ditt användarnamn till resultatet i ett interaktivt spel eller en lista med aktierna i din aktieportfölj. Det bör tydligt framgå vilken typ av information som lagras.

Vem har åtkomst till informationen?

Informationen kan nås via ett program som körs i Flash Player vid den aktuella tidpunkten eller ett annat program som körs i Flash Player på samma webbplats. Adobe har inte åtkomst till den här informationen (såvida inte Adobe har skapat programmet som begär att få spara informationen).

Som nämndes under Vad är lokala lagringsinställningar? ovan bör den person eller det företag som begär åtkomst till din dator klargöra varför de behöver åtkomst till din dator och hur de avser att använda den information de sparar. Kommer informationen exempelvis bara att vara tillgänglig för dig, eller kommer den att publiceras på en offentlig plats? Vem kommer att ha tillgång till informationen i framtiden? Kommer den att tas bort efter en viss tid? Sekretesspolicyn som författats av den person eller det företag som begär åtkomst till din dator bör klargöra dessa och liknande frågor.

Jag har redan angett alternativ för sekretess och diskutrymme i webbläsaren. Hur påverkar dessa inställningar mina Flash Player-inställningar?

Som du kanske vet kan vissa webbplatser, beroende på inställningarna i webbläsaren, lagra och använda små mängder data på din dator, så kallade cookies. Om du till exempel välkomnas med ditt namn på en webbplats som du ofta besöker lagras förmodligen ditt namn i en cookie-fil. Du kan ändra alternativen i webbläsaren för att tillåta eller förbjuda cookies. Du kan också ange hur mycket diskutrymme som de sidor som du besöker kan använda.

När SWF- eller FLV-innehåll spelas upp prioriteras de inställningar du har valt för Flash Player framför eventuella alternativ som du har angett i webbläsaren. Det betyder att du kan tillfrågas om ett program som körs i Flash Player kan lagra information på din dator även om du har valt att inte tillåta cookies i inställningarna i webbläsaren. Det beror på att informationen som lagras av Flash Player inte fungerar på samma sätt som en cookie. Informationen används bara av programmet som körs i Flash Player och är helt oberoende av andra eventuella Internetrelaterade inställningar för sekretess och säkerhet som du har konfigurerat i webbläsaren.

På samma sätt är mängden diskutrymme som du tilldelar programmet som körs i Flash Player helt oberoende av mängden diskutrymme som du avsätter för lagrade sidor i webbläsaren. Det betyder att när SWF- och FLV-innehåll spelas upp kan programmet använda den mängd diskutrymme du anger här, plus det utrymme du har avsatt för lagrade sidor i webbläsarinställningarna.

Oavsett hur du har konfigurerat webbläsaren kan du fortfarande välja att tillåta eller förbjuda att program som körs i Flash Player lagrar information, samt ange hur mycket diskutrymme som den lagrade informationen får ta upp på datorn. Detta beskrivs närmare i resten av det här dokumentet.

Vilka alternativ för lokal lagring är tillgängliga?

  • Om du inte vill att program från den här webbplatsen ska kunna spara information på din dator och du inte vill tillfrågas igen väljer du Aldrig. Observera att program från andra webbplatser fortfarande kan begära att få lagra information på datorn. Om du inte vill att program från någon webbplats som du inte redan har besökt ska kunna lagra information på din dator och du inte vill tillfrågas igen använder du panelen Globala lagringsinställningar.
  • Om du vill att vissa program från den här webbplatsen ska kunna spara information på din dator, men du vill avgöra från fall till fall för varje program, flyttar du reglaget längst till vänster (Inget). Varje gång ett program från den här webbplatsen vill spara information på din dator visas ett meddelande med en begäran om mer diskutrymme.
  • Om du vill att program från den här webbplatsen ska kunna spara en obegränsad mängd information på din dator, flyttar du reglaget längst till höger (Obegränsat).
  • Om du vill att program från den här webbplatsen ska kunna spara information på datorn, men du vill begränsa mängden diskutrymme som de kan använda, flyttar du reglaget och väljer 10 kB, 100 kB, 1 MB eller 10 MB. Om ett program behöver mer utrymme än du tilldelat visas ett meddelande med en begäran om mer diskutrymme när programmet körs.

Om ett program från den här webbplatsen redan har sparat information på din dator och du väljer ett lägre värde än den mängd information som redan lagrats, visas ett meddelande som anger att information som redan har sparats kommer att raderas.

Om du inte vill att befintlig information ska raderas klickar du på Avbryt för att gå tillbaka till panelen Lokala lagringsinställningar och väljer ett högre värde. Annars klickar du på OK för att radera informationen och återgå till programmet.

Hur kan jag ändra mina lokala lagringsinställningar?

Du kan ändra inställningarna för lagring på den lokala datorn, t.ex. om du vill tilldela mer utrymme för informationen från den aktuella webbplatsen. Så här visar du panelen Lokala lagringsinställningar:

  1. Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på programbilden när programmet körs.
  2. Välj Inställningar på snabbmenyn och klicka på fliken Lokal lagring.